Pravidla závodu

Skřipovská litačka je sportovní akce, které se mohou účastnit všechny fyzické osoby bez ohledu na jejich věk, osoby mladší 18 let se však mohou účastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Pořadatelem Skřipovské litačky je Běžecký klub Skřipov, z. s.

Každý závodník svojí přihláškou a prezencí před startem potvrzuje, že se dostatečně seznámil se všemi pravidly a souhlasí s nimi:

  • Je si vědom důsledků spojených se svojí účastí v závodě, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky za zranění či jiné škody, které utrpí v souvislosti se sportovní akcí.
  • Je povinen dodržet trasu závodu a mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na hrudi, pevně a viditelně).
  • Obdržel veškeré informace ohledně pravidel, bezpečnosti, fair play a dalších podmínek soutěže.
  • Bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci. Souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenávány a zároveň uděluje svolení, aby tyto záznamy vytvořené před, během a po akci mohly být použity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez nároku na honorář.
  • Zavazuje se k dodržování pravidel silničního provozu při pohybu po pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Závodník je povinen poskytnout první pomoc v případě, že je to nutné a žádá si to zdravotní stav jiného závodníka.

Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat známky přílišné únavy či vyčerpání, a mohlo by dojít k ohrožení jeho zdraví.

Startovné se v případě neúčasti nevrací. Pokud má závodník zaplacené startovné, ale z jakéhokoliv důvodu nakonec nemůže běžet, je možné kontaktovat pořadatele a domluvit převedení startovného na jinou osobu. Tento postup je možný pouze do 29. 5. 2022. Zaplacené startovné se vrací pouze v případě zrušení zvoleného závodu (ke zrušení závodu může dojít v případě nízkého počtu zaregistrovaných závodníků).

V případě nějaké nenadálé události (kalamity, život ohrožujícího stavu) si pořadatel vyhrazuje právo závod přerušit, uzavřít nebo zrušit. V tomto případě se startovné nevrací. Je možnost jeho převodu na další závod či ročník.

Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.

Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu každého závodníka, který se prokazatelně dopustí porušení pravidel definovaných Etickým kodexem MOV (dostupný zde).

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.