Obchodní podmínky

Kompletní znění obchodních podmínek

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) spolku Běžecký klub Skřipov, z. s., se sídlem Skřipov 243, 747 45 Skřipov, IČ 08871698, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 19023 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, která je provozována na internetové adrese www.skripovskalitacka.cz (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající může znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Kupující souhlasí s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.


2. Kupní smlouva

2.1. Kupující objednává služby odesláním registračního formuláře prostřednictvím webového rozhraní.

2.2. Při registraci na webovém rozhraní je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje.

2.3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace registračního formuláře prodávajícím.

2.4. Registrační formulář obsahuje zejména informace o registraci účastníka.

2.5. Jedním registračním formulářem je možno přihlásit maximálně jednoho účastníka.

2.6. Účastník se může přihlásit pouze do své věkové kategorie dle podmínek v aktuálním znění Propozic, které jsou dostupné na webovém rozhraní.

2.7. V den závodu lze kupní smlouvu uzavřít pouze ústně v místě konání závodu, pokud bude o této možnosti ze strany pořadatelů rozhodnuto a včas informováno.


3. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Kupní cena účasti v závodu (dále také „startovné“) je stanovena v Propozicích závodu.

3.2. Kupní cena je splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Nezaplacením kupní ceny v této lhůtě automaticky zaniká kupní smlouva odstoupením prodávajícího.

3.3. Povinnost splatit kupní cenu je splněna okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího uvedený v rekapitulaci registrace při on-line registraci.

3.4. V den konání závodu je kupní cena splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy, a to pouze hotově prodávajícímu, a to však pouze v případě, že bude ze strany pořadatelů rozhodnuto o možnosti osobní registrace v den konání závodu. O výsledku rozhodnutí budou pořadatelé včas informovat.

3.5. Do dne konání závodu je možné plnit pouze formou dle bodu 3.3 těchto podmínek.

3.6. V den konání závodu je možné plnit pouze formou dle bodu 3.4 těchto podmínek.

3.7. Plnění kupní ceny je možné pouze v českých korunách.

3.8. Prodávající poskytne plnění spočívající v umožnění účasti v závodě předáním startovního čísla v den a místě konání závodu.


4. Další práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Kupující nabývá právo účastnit se závodu zaplacením celého startovného.

4.2. V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci (např. extrémních klimatických podmínek) nemá kupující, s ohledem na dosud účelně vynaložené náklady prodávajícím, právo na vrácení startovného.


5. Ochrana osobních údajů

5.1. Odesláním registračního formuláře dává kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účely registrace a tvorbu startovních a výsledkových listin i jejich užitím pro propagační a komerční účely.

5.2. Odesláním registračního formuláře dává kupující souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů prodávajícím i jejich užitím pro komerční účely.

5.3. Prodávající má povinnost zajistit ochranu osobních údajů získaných dle bodů 5.1 a 5.2 ve smyslu zabránění přístupu nepovolaným osobám a zpracovávat tyto osobní údaje pouze v souladu s těmito obchodními podmínkami.


6. Závěrečná ustanovení

6.1. Pokud právní poměr založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se právní poměr řídí právem České republiky.

6.2. V ostatním se závazkový právní poměr řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.3. Kontaktní údaje prodávajícího:

6.3.1. adresa pro doručování: Běžecký klub Skřipov, z. s., se sídlem Skřipov 243, 747 45 Skřipov.

6.3.2. adresa elektronické komunikace: info@skripovskalitacka.cz.